Autorizācija

Labā prakse, vadlīnijas privātajiem iepirkumiem

LRA ieteikumi aģentūru izvēles procedūrām ir veidoti, ņemot par piemēru EACA (European Association of Communications Agencies) izstrādātās labās prakses vadlīnijas un "World Federation of Advertisers" izstrādāto dokumentu "Selecting a media agency". Radošo aģentūru Labās prakses dokumenta izstrādāšanā piedalījās Ģirts Ozols, Varis Lāzo un Ivo Valdovskis. Mediju aģentūru Labās prakses dokumenta izstrādāšanā piedalījās Baiba Liepiņa, Kristīne Kalniņa - Ūsele un Dāvids Štēbelis

Dokumenta "Profesionālās ētikas vadlīnijas mediju konsultantiem un auditoriem Latvijā" primārais mērķis ir veidot vienotu izpratni par profesionālās ētikas standartiem konsultantam vai auditoram, apstrādājot darba uzdevuma izpildei nodotu informāciju un datus, atbildīgi izturēties pret reklāmdevēju, mediju un aģentūru komerciāli sensitīvo informāciju, nodrošinot atbilstošus aizsardzības pasākumus, kas balstīti uz profesionālām ētikas normām un atbilst starptautiskajām un nacionālajām tiesību normām.

2021. gada 7. decembrī EACA publicēja “Mediju auditēšanas vadlīnijas” (Media auditing guidelines), lai nodrošinātu reklāmdevējiem un  aģentūrām ietvaru mediju pakalpojumu audita pārvaldības paraugpraksei. Aicinām iepazīties ar vadlīniju dokumentu, kas nodrošina un pasargā visu iesaistīto pušu informāciju, kas noteikta par komercnoslēpumu, kā arī sniedz zināšanas un skaidru priekšstatu par auditēšanas procesu un izmantotajiem datiem. "Mediju auditēšanas vadlīnijas" ir starptautisks dokuments un tā oriģinalvaloda ir angļu valoda.

Dokuments aptver šādas tēmas:

1. Mediju auditoru konsekvence un pierādītas spējas

2. Konfidencialitātes garantijas

3. Interešu konflikti

4. Aģentūru līgumsaistību ievērošana ar mediju un tehnoloģiju partneriem

5. Iepriekšēja termiņu un darbības jomas saskaņošana

6. Auditoru aprēķinu pārredzamība un godīgums datu salīdzināšanā

7. Pārredzamība reklāmdevējam un aģentūrām par cenu datu kopu veidošanā  (pool composition), lai nodrošinātu reklāmdevējam atbilstošus un stabilus kritērijus

8. Godīgs piedāvājumu iesniegšanas process ar skaidrām, atbilstošām un pārredzamām veidnēm

EACA INFORMĀCIJAS AVOTS